Club for UNESCO of Piraeus & Islands

Club for UNESCO of Piraeus & Islands

  ЮНЕСКО Клуб за Пирея и островите е юридическо лице с нестопанска цел, която има за цел да насърчава междукултурното съзнание, разбирателство, сътрудничество и солидарност, в съответствие с принципите и идеалите на ЮНЕСКО. Нашата организация се състои от опитни професионалисти в областта на образованието, изкуствата, историята/културното наследство, социологията, психологията, правото и подкрепата на граждански каузи.
  В същото време, нашият персонал има дългогодишен опит в организирането и координирането на европейски и национални проекти, чрез които преследваме нашите мисии: насърчаване на международното разбирателство и създаването на култура на мира.
  Също така, консолидирането на свободния обмен на научно и културно познание чрез иновативни инициативи за обучение и образование, както и насърчаването на приобщаването и толерантността сред хората чрез проекти за мобилност и междукултурни фестивали.
Search